map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Jak zbudowana jest europaleta?

Europalety są najpopularniejszym rodzajem palet drewnianych, powszechnie stosowanym w transporcie i magazynowaniu różnego rodzaju towarów. Dzięki standaryzacji wymiarów, znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i są używane w transporcie międzynarodowym. Ich konstrukcja, rodzaj zastosowanego surowca, a także ilość użytych elementów muszą ściśle odpowiadać obowiązującym normom, co regulują konkretne przepisy prawne.

 

Cechy oryginalnej europalety

Powstanie europalety było podyktowane potrzebą standaryzacji cech i parametrów opakowań drewnianych, powszechnie stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. Było to z kolei związane z dążeniem do lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej i transportowej w celu usprawnienia procesów logistycznych i uefektywnienia działalności przedsiębiorstw. W związku z tym, każda europaleta powinna odpowiadać wymaganiom konstrukcyjnym, zawartym w normie europejskiej EN 13698-1, na podstawie której wymiary standaryzowanej palety drewnianej wynoszą 1200 x 800 mm. Przepisy te również precyzują kwestię wagi palety EPAL, która wynosi 25 kg, a także jej nośności, wahającej się - w zależności od sposobu rozłożenia ładunku - od 1000 do 1500 kg (w przypadku nośności statycznej - ok 4000 kg). 

 

Specyfikacja europalety

Europalety EPAL spełniają wszystkie cechy markowego produktu i dlatego są przedmiotem ochrony własności przemysłowej, podobnie jak patenty na wynalazki czy znaki towarowe. Ich standardy oprócz wspomnianej już normy europejskiej, wyznacza również Regulamin Techniczny EPAL. Przepisy te bardzo precyzyjnie określają wymiary zewnętrzne oraz wymiary poszczególnych elementów palety EPAL. Dla szybszej i łatwiejszej identyfikacji, opakowania te posiadają oznaczenia alfanumeryczne na środkowym wsporniku według wzoru NNN-R-MM (kolejno: numer licencji producenta, rok produkcji, miesiąc produkcji). W przypadku palet nowych, konieczna jest obecność klamry kontrolnej na środkowym wsporniku lub - w przypadku palet naprawionych - gwoździa certyfikującego. Ponadto, europalety - w przeciwieństwie do palet przemysłowych - zanim trafią do obrotu - muszą zostać poddane termicznej obróbce fitosanitarnej, czego potwierdzeniem jest oznaczenie IPPC na środkowym wsporniku. Proces ten zapewnia drewnu odpowiednią wilgotność - na poziomie nie przewyższającym 22%.

 

Niedopuszczalne wady europalet

Jeśli szary kolor drewna europalety jest skutkiem naturalnego procesu jego starzenia się i nie wpływa ujemnie na jej właściwości, to istnieje szereg cech wskazujących na zły stan techniczny palety i wykluczający ją z obrotu. Należą do nich wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne w postaci odłupania desek aż do wysokości wbitego gwoździa, pęknięć wsporników lub ich przetarć, a także uszkodzenie struktury drewna wskutek zawilgocenia i procesów gnilnych. Nie dopuszcza się też stosowania palet EPAL z nieprawidłowym oznakowaniem na wspornikach, nieposiadających frezowania na górnych krawędziach desek dolnych lub ścięć narożników. Bezwzględnie nie powinno się też stosować europalet posiadających ślady trwałego zabrudzenia i mających nieprawidłową konstrukcję, na przykład w postaci przekrzywienia wsporników względem desek. 


Każda z wymienionych wad wyklucza paletę z użytkowania, a jej właściciel jest zobowiązany do wykonania koniecznych napraw w licencjonowanym punkcie lub poddania wadliwego opakowania utylizacji.