map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Jak odróżnić oryginalną europaletę od podrobionej?

Obowiązek sprawdzania oryginalności palety drewnianej ustawowo spoczywa na przedsiębiorcy, organizującym transport ładunku lub jego przechowywanie w magazynie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzanie do obrotu palet z podrobionym znakiem towarowym jest nielegalne i podlega karze grzywny oraz karze pozbawienia wolności. Jak odróżnić oryginalną paletę od podrobionej?


Europalety w świetle prawa

Zgodnie z przepisami Prawa o Własności Przemysłowej, europalety mogą być produkowane i naprawiane wyłącznie przez uprawnione jednostki, które działają na mocy licencji przyznanej przez organizację EPAL (European Pallet Association). Mają one ustandaryzowane wymiary, ściśle określoną konstrukcję i budowę, a także odpowiednią nośność i ładowność, odpowiadające m.in. normie europejskiej UNE-EN-13698-1 czy standardowi FAO/IPPC/ISPM 15. Wszystkie pozostałe palety, które nie spełniają tych norm i wymagań, nie są europaletami i nie mogą być stosowane zamiennie - nawet pod groźbą kary pozbawienia wolności do lat 2. 


Taka obszerna regulacja prawna jest odpowiedzią na potrzebę zagwarantowania wysokiej jakości opakowań i tym samym zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z nich przy jednoczesnym usprawnieniu procesów logistycznych w łańcuchu dostaw realizowanych przez przedsiębiorstwa. Znormalizowanie wymiarów palet w praktyce wpływa na sprawny załadunek i transport, a także magazynowanie przy jednoczesnym maksymalnie efektywnym wykorzystaniu powierzchni składowania. W celu podwyższenia jakości wprowadzanych do obiegu palet EPAL, zaleca się przeprowadzanie systematycznego audytu pod kątem ich stanu technicznego.


Paleta EPAL - cechy

W Polsce, aby europaleta mogła zostać dopuszczona do obiegu, musi zostać pozytywnie zaopiniowana i zatwierdzona przez Polski Komitet Narodowy EPAL, działający z ramienia międzynarodowej organizacji EPAL. Każda licencjonowana firma, zajmująca się produkcją europalet, zarówno podczas konstruowania, jak i w procesie produkcji, musi przestrzegać bardzo restrykcyjnych norm. Wymagania standaryzacji dotyczą przede wszystkim rodzaju użytego drewna, ilości zastosowanych w konstrukcji gwoździ, ilości desek i wsporników, a także oznakowania. Najbardziej popularna europaleta ma wymiary 1200x800x144 mm, jej nośność wynosi ok 4000 kg, a waga całkowita - 25 kg. Opakowania te mogą być produkowane z drewna iglastego (świerk, sosna) lub liściastego (brzoza, olsza czarna, osika), które powinno zostać wcześniej poddane odpowiedniej obróbce technicznej i termicznej.

 

Oznaczenie na wsporniku

Na lewym wsporniku europalety znajduje się bardzo charakterystyczny znak EPAL (przed 2017 rokiem mógł to być również znak EUR należący do kolei międzynarodowych). Oprócz tego, na środkowym wsporniku powinno się znajdować oznaczenie zawierające numer producenta EPAL, a także rok i miesiąc produkcji oraz znaki potwierdzające obróbkę fitosanitarną.