map markerul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
facebook

Na czym polega recykling palet drewnianych?

Uszkodzone palety drewniane mogą zostać naprawione i powtórnie trafić do obiegu. Zdarza się jednak, że zniszczenia są na tyle duże, że ich usunięcie nie jest możliwe. W takiej sytuacji paleta nie nadająca się do użytku powinna zostać zutylizowana, a ten obowiązek regulują właściwe przepisy prawne. Na czym polega recykling palet drewnianych i kto jest za niego odpowiedzialny?

 

Regulacje prawne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każda paleta drewniana, której uszkodzenie nie pozwala na dalsze użytkowanie, powinna zostać poddana recyklingowi. Każdy przedsiębiorca jest zatem zobowiązany do przekazania zużytych palet do autoryzowanego skupu, gdzie otrzyma dokument potwierdzający przyjęcie danej palety. Dokument ten daje podstawę do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku ekologicznego. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, zużyte palety klasyfikuje jako odpad.


Naprawa czy utylizacja?

Zanim zostanie podjęta decyzja o naprawie czy utylizacji, każda uszkodzona paleta musi zostać właściwie sklasyfikowana. Polega to na sprawdzeniu stopnia jej zużycia i stanu wszystkich 20 elementów, tworzących jej konstrukcję, a także na sprawdzeniu jej wymiarów. Jeśli specjalista uzna, że paleta posiada odpowiednią wytrzymałość, a jej wymiary są zgodne ze standardami, może ona zostać powtórnie wykorzystana - bez konieczności naprawy. Zdarza się jednak, że stopień uszkodzenia nie pozwala na powrót palety do obiegu i konieczna jest profesjonalna naprawa lub - przy zużyciu powyżej ośmiu elementów - jej demontaż. Przez naprawę palety rozumie się wymianę uszkodzonych elementów na nowe i likwidację wszelkich obluzowań przez umieszczenie dodatkowych gwoździ. 


Wszystkie zdemontowane elementy podlegają segregacji na drewniane i metalowe, które mogą zostać powtórnie wykorzystane, jeśli tylko pozwala na to ich stan i jeśli ich parametry odpowiadają przyjętym standardom. Wszelkie nieprzydatne ścinki i kawałki drewna, a także metalowe odpady są zbierane do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady, które przekazywane są osobom fizycznym lub firmom, mającym wymagane zezwolenia. Prawo dopuszcza możliwość wykorzystania odpadów drewnianych jako opał, ze względu na fakt że nie są one zanieczyszczone impregnatami i ochronnymi powłokami. Można je również wykorzystać do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub w charakterze materiału budowlanego. Odpady metalowe zaś jako złom są przekazywane do punktu skupu surowców wtórnych lub do punktu skupu złomu.


Czy recykling się opłaca?

Recykling palet drewnianych ma nie tylko znaczenie w aspekcie ekologicznym, ale również w odniesieniu do oszczędności. Uszkodzona paleta nie trafia na wysypisko śmieci, ale zostaje profesjonalnie zutylizowana, co opłaca się przede wszystkim przedsiębiorcy - może on w ten sposób liczyć na naprawę uszkodzonej palety lub na zwrot podatku ekologicznego. Przedsiębiorstwo nie musi również organizować dodatkowej przestrzeni do przechowywania nie nadających się do użytku europalet, ani martwić się o ich transport i utylizację - łatwo i szybko przekazuje je bowiem wybranym punktom, które zajmują się dalszym procesem. A co najważniejsze, do wyrobu nowych palet nie trzeba zużywać świeżego surowca, co wpisuje się w aktualne trendy i wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną.